Φιλοσοφία / Στόχοι

Το Σωματείο δεν στηρίζεται σε συγγενικά πρόσωπα Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ή Επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας, αλλά χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη και αυτόνομη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σύμφωνα με τις αρχές της E.N.U.S.P. (European Net of Users and Survivors of Psychiatry).

Σκοπός του Σωματείου είναι «Η Ψυχοκοινωνική Επανένταξη καθώς και η ισότιμη Επαγγελματική Αποκατάσταση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας».

Στόχος του Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση» είναι η ενδυνάμωση της ικανότητας αυτοεκπροσώπησης των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ώστε να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διαμόρφωση πολιτικών για την αγορά εργασίας και ισότιμων ευκαιριών ένταξης.

Επίσης άλλοι σημαντικοί στόχοι είναι, ο αποστιγματισμός των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η εκπροσώπηση τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η εξασφάλιση καλών συνθηκών στον τομέα της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης.

Comments are closed.