Στόχος / σκοπός

Στόχος του έργου είναι μέσω της δικτύωσης, της ανταλλαγής προβληματισμών και της μεταφοράς τεχνογνωσίας να επιτευχθεί η ενδυνάμωση του κινήματος των ληπτών και η εμψύχωση τους για τη δημιουργία μορφών «αυτοεκπροσώπησης» με σύνθημα «Τίποτα για μας, χωρίς εμάς». Παράλληλα η γνωριμία των μελών του Σωματείου με μέλη άλλων σωματείων σε περιφερειακό επίπεδο θα λειτουργήσει ως ένα μέσο καλλιέργειας της έννοιας της δικτύωσης συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και της ενίσχυσης – υποστήριξης δημιουργίας Σωματείων στην περιφέρεια.

Comments are closed.