Περιγραφή Πράξης δημιουργίας Πυρήνων

Η πράξη με τίτλο «Δημιουργία περιφερειακών πυρήνων δικτύωσης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας» (MIS:296005 και απόφαση ένταξης: 4158/09.09.2010) αφορά τη δημιουργία περιφερειακών πυρήνων αυτοεκπροσώπησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με στόχο την ενδυνάμωση τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας με παράλληλο σκοπό την καταπολέμηση του αποκλεισμού και του στίγματος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η διάρκεια της πράξης ήταν 12 μήνες (10/2010-10/2011) κατόπιν επέκτασης χρονοδιαγράμματος και υλοποιήθηκε από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. και το Σωματείο «Αυτοεκπροσώπηση» σύμφωνα με σχετική προγραμματική σύμβαση και μνημόνιο συνεργασίας.

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.

Comments are closed.